3.9 C
Struga
Tuesday, March 5, 2024
spot_img

Takim pune për “Menaxhimin e qëndrueshëm me mbeturinat në nivel lokal”

Sot në zyrën e kryetarit të komunës u mbajt takim pune me përfaqësuesin e projektit “Menaxhimi i qëndrueshëm i mbeturinave në nivel lokal”, i cili e përfshin Komunën e Strugës dhe që realizohet në partneritet ndërmjet SALAR International, Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale dhe Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (BNJVL), të cilat janë palët kryesore të interesuara në fushat përkatëse të menaxhimit të mbeturinave, ofrimit të shërbimeve lokale, si dhe si avokim dhe koordinim ndërmjet vetëqeverisjeve lokale.

Projekti është i fokusuar në dy rajone të vendit (Jugperëndimor dhe të Pellagonisë), i lidhur ngushtë me komunat, ndërmarrjet komunale dhe me banorët, me qëllim përmirësimin e planifikimit dhe ofrimit të shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve në përputhje me udhëzimet e BE-së, si dhe me legjislacionin e ri kombëtar dhe planin strategjik për mbeturinat.

Këto komuna nga të dy rajonet do ta kenë gjithashtu rolin e tyre në projekt dhe përfshirja e tyre do të fokusohet kryesisht në zhvillimin e kapaciteteve të sektorit të menaxhimit të mbetjeve, promovimin e bashkëpunimit ndërkomunal, si dhe mbështetjen e komunave të synuara në funksionalizimin dhe zbatimin apo menaxhimin e mbeturinave.

Me qëllim përfshirjen e numrit sa më të madh të komunave në aktivitetet e projektit “Menaxhimi i qëndrueshëm i mbeturinave në nivel lokal”, Komuna e Strugës shprehu iniciativën për t’iu bashkuar komunave të tjera në rajonin e Pellagonisë dhe atë Jugperëndimor. Për këtë qëllim u mbajt një takim me udhëheqësin e projektit, Emil Angelov.

Në kuadër të projektit, së bashku, administrata komunale, këshilli dhe ndërmarrjet publike do të punojnë në zhvillimin e planeve lokale të veprimit për menaxhimin e mbetjeve dhe do të krijohen struktura për realizimin e aktiviteteve që shkojnë në drejtim të arritjes së qëllimeve të planit dhe kyçje në konceptin e menaxhimit rajonal me mbeturinat.

Работен состанок за “Одржливо управување со отпад на локално ниво“

Денес, во канцеларијата на градоначалникот се одржа работен состанок со претставникот на проектот “Одржливо управување со отпад на локално ниво“, каде е вклучена и Општина Струга, а кој се имплементира во партнерство помеѓу SALAR International, Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Министерството за локална самоуправа (МЛС) и Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС), кои се главните чинители во соодветните области на управувањето со отпад, испораката на локални услуги, како и застапувањето и координацијата помеѓу локалните самоуправи.

Проектот е фокусиран на два региона во земјата – Југозападниот и Пелагонискиот, каде тесно ќе се соработува со општините, локалните комунални претпријатија и жителите, заради подобрување на планирањето и испораката на услугите за управување со отпад во согласност со насоките на ЕУ, како и со новото национално законодавство и стратешкиот план за отпад.

Овие општини од двата региони исто така ќе имаат своја улога во проектот и токму

нивното вклучување ќе се фокусира првенствено на развивање на капацитетите на секторот за управување со отпад, промовирање на меѓуопштинската соработка, како и поддршка на целните општини во операционализацијата и имплементацијата на управувањето со отпадот.

Со цел да се вклучат што е можно поголем број на општини во активностите на проектот “Одржливо управување со отпад на локално ниво“, Општина Струга изрази иницијатива да се приклучи кон останатите општини во Пелагонискиот и Југозападниот регион. За таа цел се одржа состанок со тим лидерот на проектот Емил Ангелов.

Во рамки на проектот, заедно општинската администрација, Советот и јавните претпријатија ќе работат на изработка на Локалните акциски планови за управување со отпад и ќе се воспостават структури за реализација на активности што одат во насока на остварување на целите од планот и приклучување кон регионалниот концепт за управување со отпадот.

Related Articles

Na Ndiqni

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Latest Articles