16.2 C
Struga
Tuesday, May 28, 2024
spot_img

Реализиран Еразмус+ проект на СОУ Нико Нестор Струга

Во просториите на СОУ,,Нико Нестор ” Струга се одржа дисеминација на Еразмус+ проектот: Вештини за утре ( Skills for tomorrow). Дисеминацијата на стекнатите вештини и знаења ја вршеа учениците учесници во проектот (Марина Балоска, Хана Бектеши, Бојана Коцоска, Рона Татеши и Марија Дејкоска) под водство на проект координаторот – професорката Светлана Ѓуроска.

На настанот прва зеде збор директорката Кети Јанкоска која ги поздрави присутните и ги повика учесниците на максимално пренесување на новите вештини на останатите ученици во нашето училиште. На дисеминацијата преку Power Point презентација, видео и промотивен материјал учениците под водство на проект координаторот ги пренесоа искуствата, новите знаења и вештини стекнати за време на мобилноста во Португалија во периодот од 21.09.2021-05.10.2021, во кој период учениците реализираа практична работа во познати компании од својата област.

Исто така, учениците учесници во мобилноста им ги презентираа на присутните позначајните културно-историски знаменитости во Повоа Де Варзим, Брага, Гуимарес и Порто, кои ги посетија за време на викендите и им ја доловија Португалската традиција и култура на останатите ученици и наставници присутни на дисеминацијата. На настанот проект координаторот им додели Europass сертификати на учесниците во мобилноста, а учесниците го поделија промотивниот материјал на присутните ученици и наставници.

„Овој проект ги зајакнува професионалните вештини на учениците од нашето училиште, овозможува трансфер на стекнатото напредно европско знаење и искуство на останатите ученици, но и негова имплементација во реалниот сектор во областите од каде доаѓаат. Сето ова придонесува за развој на нивните стручни квалификации и им ги отвара вратите за подобар пласман на пазарот на труд“, истакна за Strugaonline проект координаторот, професорката Светлана Ѓуроска.

Realizohet projekti Erazmus+ nga SHMK Niko Nestor Strugë

Shpërndarja e projektit Erasmus +: Aftësitë për nesër u mbajt në ambientet e shkollës së mesme “Niko Nestor” Strugë. Shpërndarja e shkathtësive dhe njohurive të fituara u krye nga studentët pjesëmarrës në projekt (Marina Baloska, Hana Bekteshi, Bojana Kocoska, Rona Tateshi dhe Marija Dejkoska) nën udhëheqjen e koordinatores së projektit – Profesoresha Svetlana Gjuroska.

E para në këtë manifestim foli drejtoresha Keti Jankoska, e cila i përshëndeti të pranishmit dhe u bëri thirrje pjesëmarrësve që aftësitë e reja t’ua bartin maksimalisht nxënësve të tjerë të shkollës sonë. Në shpërndarjen përmes prezantimit në Power Point, video dhe materiale promovuese, studentët nën drejtimin e koordinatorit të projektit transferuan përvojat, njohuritë dhe aftësitë e reja të fituara gjatë mobilitetit në Portugali në periudhën 21.09.2021-05.10.2021, në të cilën periudhës që studentët realizuan punë praktike në kompani të njohura në fushën e tyre.

Gjithashtu, studentët pjesëmarrës në mobilitet prezantuan para të pranishmëve pamjet e rëndësishme kulturore dhe historike në Povoa de Varzim, Braga, Guimares dhe Porto, të cilat i vizituan gjatë fundjavave dhe kapën traditën dhe kulturën portugeze të studentëve dhe mësuesve të tjerë të pranishëm në përhapjen. Në këtë ngjarje, koordinatori i projektit ndau certifikatat Europass për pjesëmarrësit në mobilitet, dhe pjesëmarrësit shpërndanë materialin promovues për studentët dhe mësuesit e pranishëm.

“Ky projekt forcon aftësitë profesionale të nxënësve të shkollës sonë, mundëson bartjen e njohurive dhe përvojës së avancuar evropiane të nxënësve të tjerë, por edhe zbatimin e saj në sektorin real në zonat nga vijnë. “E gjithë kjo kontribuon në zhvillimin e kualifikimeve të tyre profesionale dhe u hap dyert për një vendosje më të mirë në tregun e punës”, tha për koordinatoren e projektit Strugaonline, profesoresha Svetlana Gjuroska.

Related Articles

Na Ndiqni

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Latest Articles