17 C
Struga
Monday, September 25, 2023
spot_img

Ќе се реконструира Заводот за Нефрологија во Струга

Ќе се реконструира Заводот за Нефрологија во Струга

  • Нешто над 24 милини денари ќе бидат вложени во болницата за Нефологија од Струга, што од страна на Министерството за локална самоуправа го потпиша министерот Ристо Пенов и директорот на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Мирјана Лозаноска, институција која е носител на проектот.
  • Подобрување на условите и развивање на можностите на здравствениот туризам бидејќи овој објект во минатото бил користен од страна на значаен број на посетители кои престојувале на брегот на Охридското Езеро, а имале потреба од вршење на хемодијализа.
  • Согласно изработениот технички проект средствата ќе бидат вложени во замена на ПВЦ столаријата и вградување на системи за кислород, производство на санитарна топа вода, како и производство на електрична енергија преку инсталација на 40 Кw фото-напонски систем, истакна Мирјана Лозаноска од Центарот за развој, претставувајќи ги пред присутните проектните активности.

Средствата за реконструкција се обезбедени од централниот буџет на државата, Швајцарската агенција за развој и соработка, Општина Струга, како и од сопствени средства на болницата.

…………………………………………………

Do të rikonstruktohet Enti për Nefrologji në Strugë

Pak më shumë se 24 milionë denarë do të investohen në spitalin për Nefrologji në Strugë, me çka nga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale e nënshkroi ministri Risto penov dhe drejtori i Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Mirjana Lozanoska, institucioni i cili është bartës i projektit.

  • Përmirësimi i kushteve dhe do të zhvillohen mundësi për turizmin shëndetësor sepse ky objekt në të kaluarën ka qenë i shfrytëzuar nga një numër i madh i vizitorëve të cilët kanë qëndruar në bregun e Liqenit të Ohrit, dhe kanë pasur nevojë për ndjekjen e hemodializës
  • Në pajtim me projektin teknik të përgatitur mjetet do të investohen në ndërrimin e PVC dritareve dhe instalimin e sistemit të oksigjenit, prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar, si dhe prodhimin e energjisë elektrike përmes instalimit të sistemit fotovoltaik prej 40 kW, theksoi Mirjana Lozansoka nga Qendra për zhvillim, duke i prezantuar para të pranishmëve aktivitetet e projektit.
  • Mjetet për rikonstruktimin janë siguruar nga buxheti qendror i shtetit, Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim, Komuna e Strugës, si dhe me mjete nga vetë spitali.

Related Articles

Na Ndiqni

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Latest Articles