Komuna e Strugës: Rеkonstruohen tre rrugë në qytetin e Strugës dhe një rrugë në fshatin Veleshtë

0

Rеkonstruohen tre rrugë në qytetin e Strugës dhe një rrugë në fshatin Veleshtë Brenda javës është lidhur kontratë për furnizim publik për rekonstrumin e rrugëve: 1. Rr. Mirçe Acev dhe pjesë nga rr. K. Josifoski – Pitu2. Lagjja Plitishtë3. Rr. Glloboçiçka – Krak dhe 4. F. Veleshtë – rruga nr. 1 (Ambulanta)🚦 Projekti është i financuar nga buxheti i Кomunës së Strugës në bazë të nevojave të Sektorit për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor.