Komuna e Strugës pret pemët që ishin kthyer shqetësim për banorët

0

Njoftohen banorët e rrugës Partizanska dhe të gjithë qytetarët e Komunës së Strugës, se në periudhën në vijim do të bëhet prerja e pemëve të larta në rr. Partizanska.
Largimin e pemëve do ta kryej NP Komunale, në bazë të kërkesës të një grupi qytetarësh dhe Vendimit të sjellur nga ana e Komunës së Strugës.
Pemët e larta të cilat do të largohen janë me rrënjë të cekët dhe paraqesin rrezik potenical për qytetarët dhe pasuritë materiale siç ishte dhe rasti kohërave të fundit.
Gjithashtu është vërejtur se gjatë fryrjes së erërave ka shkarkim të shkurtër elektrik për arsye se një pjesë e degëve kanë depërtuar në instalimet të cilat ndodhen mbi dhe nën sipërfaqen e tokës.
Pemët e prera do të zëvëndësohen me mbjelljen e pemëve të reja.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

******
Соопштение

Им се Соопштвува на жителите на улицата Партизанска и граѓаните на општина Струга, дека во периодот што следи ќе се врши сеча на високо стеблести растенија по улица Партизанска.
Отстранувањето го врши ЈП Комунално, по претходно доставено барање од група на граѓани и издадено Решение од страна на општина Струга.
Високостеблестите растенија кои се отстрануваат се со плиток корен и преставуваат потенцијална опасност по граѓаните и материјалните добра, како што беше случај во минатиот период.
Исто така при дување на ветрови, е приметена и појава на краток спој со оглед дека дел од гранките и корењата се навлезени меѓу надземните и подземни инсталациите.
На местата каде ќе бидат отстранети дрвата ќе се посадат нови.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга