NPN Proaqua më pranë qytetareve, së shpejti me web zyrtar ku thjeshtësohen proçedurat…

0

Së shpejti

Procedurat janë drejt fundit për web portalin e ri.
Ndërmarrja jonë së shpejti edhe më afër qytetarëve:
– Paraqitje online e të gjitha defekteve
– Pagesa online të faturave
– Aplikime online për legalizim të lidhje jolegale
– Formularet për Kërkesa dhe Ankesa
– Aplikime për lidhje të reja
– Verifikim të saktësisë së ujmatësit tuaj
– Publikim të regullt të raporteve financiare
– Publikim të rregullt të analizave të ujtit
– Pyetjet dhe ankesat tuaja.
Ndërmarrja jonë punon vazhdimisht që tu përshtatet të gjitha kërkesave tuaja dhe të gjitha standardeve dhe dispozitave ligjore të fundit.

Наскоро

Постапките се при крај за новиот веб портал.
Нашето претпријатие наскоро уште поблиску до граѓаните со:
– Онлајн пријава на сите дефекти
– Онлајн плаќања на фактури
– Онлајн аплицирање за легализација на нелегалните приклучоци
– Онлајн формулари за барања и жалби
– Онлајн аплицирање за нови приклучоци
– Верификација на исправноста на вашиот водомер
– Редовно објавување на финансиските извештаи
– Редовно објавување на анализите за исправност на водата за пиење
– Вашите прашања, поплаки и пофалби.
Нашето претпријатие постојано работи за да се прилагоди до сите ваши барања и сите најнови стандарди и законски одредби.