Kryetari Merko pro zgjidhjes të çështjes me deponinë

0

Kryetari Merko pro zgjidhjes të çështjes me deponinë

Sot në hapësirat e sallës së Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt takim kushtuar Мenaxhimit të integruar të mbeturinave.

Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor në bashkëpunim me Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor organizuan këtë takim me qëllim prezantimin e projekteve që do të ndihmojnë në zgjidhjen e problematikës së deponive dhe menaxhimit të mbeturinave që tangon komunat në rajonin Jugperëndimor si dhe komunat tjera.

Kryetari i Komunës së Strugës, z. Ramis Merko u tregua i gatshëm të bashkëpunojë ashtu që sa më shpejtë të arrihet deri tek zgjidhja e problemit të deponisë, gjithmonë duke patur parasysh interesat dhe kërkesat e qytetarëve të Komunës së Strugës.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

*****
Градоначалникот Мерко “ за ” решавање на проблемот со депонијата

Денес во салата на Советот на Општина Струга се одржа средба посветена на Интегрирано управување со отпад.

Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Центарот за развој на Југозападниот плански регион организираа средба со цел да се презантираат проекти кои ќе помогнат во решавањето на проблемите со депониите и управувањето со отпад, проблем кој ги опфаќа не само општините во Југозападниот регион и туку и другите општини.

Градоначалникот на Општина Струга, г.Рамис Мерко се покажа дека е отворен за соработка за да проблемот со депонијата што е можно поскоро да се реши, секогаш имајќи ги предвид барањата и интересите на граѓаните на Општина Струга.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга