Struga shtrihet në pjesën e rrafshtë të Fushës së Strugës, në të dy brigjet e lumit Drini i Zi dhe në bregun verior të Liqenit të Ohrit.

0

Struga shtrihet në pjesën e rrafshtë të Fushës së Strugës, në të dy brigjet e lumit Drini i Zi dhe në bregun verior të Liqenit të Ohrit.

Струга лежи во рамнината на Струшкото Поле на двата брега на реката Црн Дрим и на северниот брег на Охридско Езеро.

Struga lies on the plain of the Struga Field on both banks of the River Crn Drim and on the northern coast of Ohrid Lake. 🌞🌊🌳🌅

#struga #strugathecityoftwowaters #pearlofalake #riverdrim #ohridlake