Sot në hapësirat e komunës së Strugës u mbajt mbledhja e 4 me rradhë e këshillit komunal për sigurinë e komunikacionit rrugor

0

Sot në hapësirat e komunës së Strugës u mbajt mbledhja e 4 me rradhë e këshillit komunal për sigurinë e komunikacionit rrugor. Mbledhja vijoi sipas rendit ditor :

1) Realizimi i mjeteve propozuese për sinjalizim rrugor në qytetin e Strugës;
2) Regjimi dhe ndryshimet e regjimit në komunikacion në qytetin e Strugës me theks të veçant në projektin e komunikacionit, mendimi i SPB- Ohër nga viti 2018, në lidhje me nenin 348 të LSKRR;
3) Emërim të Këshillit komunal për sigurinë e komunikacionit rrugor;

Gjatë mbledhjes u diskutua rreth vendosjes së sinjalizimit vertikal në rrugët që ka nevojë dhe u diskutuа edhe rreth regjimit të ri rrugor. Aktvendimi për regjimin e ri rrugor u pranua si I ligjshëm dhe funksional nga aspekti i vijimit të komunikacionit, dhe si I tillë do të vazhdojë të zbatohet.

Ndihmës komandanti I njësisë për komunikacion pranë SP-Strugë, Velkovski deklaroi se komunikacioni deri më tani sa i përket rrugëve njëkahëshe , ka vijuar pa probleme.

Sa i përket pikes së tretë, anëtarët e KKSKRR me 7 vota pro zgjodhën për kryetar ndihmës komandantin Llambush Velkoski i cili do të udhëheq seancat e ardhshme.

KKSKRR do të vazhdojë me seancat në të ardhmen, gjithmon në shërbim të qytetarëve për të përmirsuar problematikat e qarkullimit rrugor.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

*************

Денес во просториите на Општина Струга се оддржа 4 –тата средба по ред на Општинскиот совет за безбедност и сигурност на патиштата. Средбата се одвиваше по следниот дневен ред:

1) Реализација на предлог мерките за сообраќајна сигнализација во град Струга;
2) Режимот и промените на режимот на сообраќај во град Струга со посебен акцент на сообраќајниот проект, мислењето на СВР-Охрид од 2018 година, а во врска со член 348 од ЗБСП;
3) Именување на Претседател на ОСБСП – Струга;

На средбата се дискутираше за поставување на вертикална сингнализација по улиците каде што е потребно и истотака се дискутираше за новит режим. Решението за измена на собраќајниот режим ( едносмерен режим во неколку улици) беше прифатена како легитимна и функционална во однос на одвивањето на сообраќајот и како таква ќе продолжи да се спроведува.

Помошник командирот надлежен за сообраќајот при ПС – Струга, Велковски изјави дека сообраќајот во овие улици досега се одвива без пречки.

Што се оденсува на третата точка, членовите на ОСБСП со седум гласови “за” го избраа Ламбуш Велковски како претседател на ОСБСП, кој и ќе ги води наредните седници.

ОСБСП ќе продолжи со ваквите средби, секогаш во интерес на граѓаните за подобрување на одвивањето на сообраќајот.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга