Më datë 27.06.2019 ( e enjte) me fillim në ora 10,00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 25 (njëzetë e pestë) e Këshillit me këtë Rend Dite:

0

Më datë 27.06.2019 ( e enjte) me fillim në ora 10,00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 25 (njëzetë e pestë) e Këshillit me këtë Rend Dite:

– Procesverbal nga seanca e 24-të e Këshillit të komunës së Strugës
1. Propozim Rregullore për ndarjen e shpërblimeve për nxënësit e talentuar.
2. Program për plotësim të Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2019.
3. Vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit për përcaktimin e pikës së pagës për EPÇKF “8 Marsi” – Strugë.
4. Vendim i propozuar ligjor për ndryshim të Statutit të Komunës së Strugës.
5. Propozim Vendim për dhënien me qira afatshkurtër të ndërtesës të ekonomisë së mbetur në pronësi të Komunës së Strugës në KK-Vranishtë.
6. Propozim Vendim për ndryshim të Vendimit për formimin e KKSKRR -Strugë.
7. Kërkesë për mbështetje financiare për Fetije Abdurrahmani-n.
8. Kërkesë për mbështetje financiare për Nejat Bajramoski-n.
9. Propozim Vendim për shpërndarjen e mjeteve tepricë ( fitim) nga puna e NPN “Proaqua”- Strugë për vitin 2018.
10. (Propozim Vendim) Diskutim për gjendjen e regjimit rrugor në rrugët: “Korpusi i 15-të” dhe “Brigadat Proletare “.
11. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personi Bogolub Poposki.
12. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Menduje Mehmedi
13. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Shefki Sulejmani.
14. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Ilija Cvetanovski.
15. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Grujoski Aleksandar.
16. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Pllushkoski Branisllav.
17. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Kajmakoski Pavle.
18. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të BFI Muftinija Strugë.
19. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Amit Ajro.
20. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Abdurahman Ahmedi.
21. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Dimitri Cirkoski.
22. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Kolonja Rexhep.
23. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Ace Martinoski.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

*********************

На ден 27.06.2019 ( четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга ќе се одржи 25 (дваесет и петта ) седница на Советот на Општина Струга.

Седницата ќе се одвива по следниот Дневен Ред :

Записник од 24 -тата седница на Советот на општина Струга,
1. Предлог Правилник за доделување награди на талентирани ученици.
2. Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 година.
3. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на бодот на платата во ЈОУДГ 8 ми март Струга.
4. Предлог Статутарна Одлука за измена на Статутот на општина Струга.
5. Предлог Одлука за давање под краткотраен закуп на зграда во останато стопанство во сопственост на општина Струга во КО-Враништа.
6. Предлог Решение за измена на Решението за формирање на ОСБСП-Струга.
7. Барање за финансиска поддршка за Фетије Абдурахмани.
8. Барање за финансиска поддршка за Нејат Бајрамоски.
9. Предлог Одлука за распределба на вишокот средства ( добивката ) од работење на МЈП „Проаква” – Струга за 2018 година.
10. (Предлог Одлука ) Расправа за состојбите на сообраќајниот режим на улиците : ”15-ти Корпус” и “ Пролетарски Бригади” во град Струга.
11. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Боголуб Попоски.
12. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Мендуе Мехмеди,
13. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Шефки Сулејмани,
14. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Илија Цветаноски,
15. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Грујоски Александар,
16. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Плушкоски Бранислав,
17. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Кајмакоски Павле,
18. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од ИВЗ на РМ Муфтиство Струга,
19. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Амит Ајро,
20. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Абдурахман Ахмеди,
21. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Циркоски Димитри,
22. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Колоња Реџеп,
23. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Аце Мартиноски,

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга