Mbledhje konsultative në Strugë – Një shoqëri për të gjithë dhe interkulturalizmi

0
  • Mbledhje konsultative në Strugë – Një shoqëri për të gjithë dhe interkulturalizmi

Sot në hapësirat e sallës së Këshillit të Komunës së Strugës u mbajt mbledhje konsultative mbi
Strategjinë kombëtare për zhvillim të konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizmi në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Gjatë mbledhjes morrën fjalë Petrit Saraçini ndihmës koordinator në grupin e punës për media, të trupit koordinues për përgatitjen e strategjisë, Petar Atanasov zëvendësministër I arsimit dhe shkencës, Dejan Pavlevski zëvendësministër I vetëqeverisjes loakle ,Albert Hani drejtor I zyrës rajonale për të rinj RIKO dhe Urania Pirovska përfaqësuese e sektorit civil; të cilët folën mbi rëndësinë e implementimit të strategjisë nacionale.
Në debat morrën pjesë edhe përfaqësues të ogranizatave joqeveritare, këshilltarë, mësimdhënës, përfaqësues të komunitet akademik, nëpunës të kulturës si dhe aktivistë.

U fol shum mbi interkulturalizmin, çështjen e përkatësisë etnike, strukurat në funksion dhe roli I tyre, si dhe përpilimin e kësaj strategjie e cila ka për qëllim të krijojë një shoqëri ku të gjithë do të veprojnë dhe do të jetojnë të barabartë, pa marr parasysh komunitetit të cilit i takojmë, gjinisë apo besimit fetar.

Me këtë strategji do të vihen në fokus edhe grupet e margjinilizuara, personat që kanë aftësi të kufizuara dhe grupet e qyterarëve të cilët janë në një fare mënyre të veçuar nga shoqëria kolektive.

Qëllimi I strategjisë si dhe vet motoja që përcjell këtë strategji është të krijojmë një shoqëri për të gjithë, një shoqëri të shëndoshë dhe pa dallime, një shoqëri gjithëpërfshirëse , një shoqëri interkulturore.

Në ditët në vijim pritet që kjo strategji të marrë formë të kompletuar dhe përfundimisht të implementohet si e tillë.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

**********

Консултативната средба во Струга – Едно општество и интеркултурализам

Денес во просториите на салата на Советот на Општина Струга се оддржа консултативна средба за составување на Националната стратегија за развој на концептот Едно општество и интеркултурализам.

На дискусијата зедоа збор Петрит Сарачини заменик координато на кластер медиуми во координативото тело за подготовка на националната стратегија, Петар Атанасов заменик министер за образование и култура,Дејан Павлевски заменик министер за локална самоуправа, Алберт Хани директор на регионалната канцеларија за млади РИКО и Уранија Пировска преставничка на граѓанскиот сектор; кои зборуваа за тоа колку е важно да се имплементира и спроведува стратегијата.

На средбата беа присутни преставници од невладини организации, советници, просветни работници, претставници од академска заедница, културни работници и активисти .

Меѓу другото се дискутираше за интеркултуроста, етничката припадност и проблематиките поврзани со тоа,структурите во функција и нивната улога во сето ова, како и за составувањето на оваа стратегија која за цел има да создаде општество во кое секој ќе живее и делува подеднакво без разлика на етничката припадност, без разлика на полот или вера.

Со ова стратегија ќе се стават во фокус и маргинализираните групи, лицата со посебни потреби како и групите на граѓани кои за некоја причина се одвоени од општеството.

Целта на стратегијата, како и мотото зад оваа стратегија е да се создаде едно општество за сите, здраво општество и општество кое ги прифаќа и ги признава разликите, интеркултурно општество.

Во наредните денови се очекува оваа стратегија да биде комплетирана и конечно да се имплементира како таква.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга