Sfidat e të rinjve në kohët që ndryshojnë

0

Sfidat e të rinjve në kohët që ndryshojnë

Sfidat e të rinjve në kohët që ndryshojnë, një debat i hapur i organizuar nga Qendra e bashkësisë së Komunës së Strugës në bashkëpunim me Komunën e Strugës , hapi shumë diskutime mbi tema që tangojnë jo vetëm të rinjtë, por edhe rrethin shoqër në tërësi.

Në debat morrën pjesë nxënësit dhe psikologët e shkollave fillore dhe të mesme të Komunës së Strugës, ndërsa e prezantuan dhe moderuan Doc.Dr. Dashmir Nasufi dhe Flaka Pollozhani doktorante pranë Fakultetit Juridik në Univerzitetin e Shkupit.

Disa nga temat që u prezantuan dhe diskutuan gjatë ditës së sotshem ishin: të drejtat dhe obligimet e të rinjve, bullizmi dhe dhuna në shkolla,raporti psikolog – nxënës dhe anasjelltas,si dhe roli i prindërve në edukimin e fëmijës dhe faktorët që sjellin deri në delikuencë tek të miturit.

Një nga temat që iu kushtua mjaft rëndësi dhe që u diskutua shumë ishte ajo e bullizmit dhe raporti i nxënësve me psikologët dhe prindërit e tyre. U diskutua mbi eksperiencat e nxënësve dhe nocionin bullizëm dhe rolin e shoqërisë dhe teknologjisë si faktor shkaktues i bullizmit virtual.

Si konkluzion nga ky debat arritëm të kuptojmë se lufta ndaj delikuencës apo bullizmit dhe faktorët që shkaktojnë këto dukuri duhet filluar nga ne si individë të një rrethi shoqëror e më pas nga profesionistë të kësaj sfere, ku vëmëndje të veçantë duhet kushtuar keqpërdorimit të teknologjisë, raportit prind –fëmijë, raportit prind-mësues, dhe së fundmi raportit nxënës – psikolog, apo prind- psikolog duke lënë pas tabut mbi nocionin psikolog.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

*********

Предизвиците на младите низ променливите времиња

Предзвиците на младите низ променливите времиња, отворена дебата која што беше организирана од страна на Центарот на заедницата на Општина Струга во соработка со Општина Струга , отвори голем број дискусии за теми кои што не ги засегаат само младите, туку целото општество како целина.
На дебатата присуствуваа ученици, псиколозите, и директорите од основните и средните училишта на Општина Струга а презентираа и модерираа доц. д-р Дашмир Насуфи и Флака Положани докторант на Правниот Факултет во Скопје.

Некои од темите кои беа дел од денешната дискусија беа правата и должностите на младите, булизмот и насилството како вознемирувачка појава во училишта , односот псиколог–ученик и обратно, како и улогата на родителот во воспитувањето на децата и причините кои доведуваат до малолетничка деликвенција.

Една од темите на која и се посвети најмногу внимание беше булизмот и односот на учениците со нивните родители и училишниот психолог. Учениците споделуваа мислења и искуства на булизмот и се дискутираше за улогата на општеството и технологијата како предизвикувачки фактор на виртуелното малтретирање ( булизам).

Како заклучок од оваа дебата научивме дека борбата против булизмот, и против факторите кои ги предизвикуваат овие појави, треба да почне од нас како поединци , како дел од општеството, и нормално со помош на стручните лица кои знаат и умеат да се справаат со ваквите појави, каде што посебено внимание треба да се посвети на злоyпотребата на технологијата, односот родител- дете, родител-наставник и односот ученик-психолог или родител-психолог оставајќи ги зад нас табуата во врска со улогата на психологот.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга