Ja rezultatet paraprake ne Fsh. Pohum dhe Brecev

0

Fshati Pohum
51 Stevo
0 Gordana

Fshati Brcev
17 Stevo
9 Gordana