Komuna e Strugës i jep përgjigje ,, doktorit analfabet ,, ja ku janë harxhuar 900.000 euro!

0

Komuna e Strugës i jep llogari (përgjigje) këshilltarit Edmond Vejseli- ја ku janë harxhuar 916.540 € nga buxheti i komunës

Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parimet themelore të qeverisjes së mirë. Transparenca nënkupton hapësirë dhe dukshmëri të veprave, investimeve dhe realizimin e veprimtarive. Llogaridhënia nënkupton se institucionet raportojnë mbi punën dhe të arriturat e tyre para qytetarëve, ndërsa qytetarët, në bazë të raporteve të tyre, do të kenë mundësi të kërkojnë përgjegjsi nga institucionet për menyrën e qeverisjes. Në vijim janë dëshmitë se ku janë harxhuar 916.540€

Lënda e furnizimit / Vlera

1. Ndërtimi i rrugëve në f. Llabunishtë dhe f. Podgorcë – 2.938.625,00 denar me TVSH tëpërfshir
2. Pastrimi i deponive të egra për mbrojtjen e ujërave, lumenjve dhe liqeneve – 2.000.000,00 denar me TVSH të përfshirë
3. Arnimi i gropave goditëse – 7.000.000,00 denarë me TVSH të përfshirë
4. Rindërtimi dhe përshtatja e një pjesë të rrugës Marshall Tito – 21.999.920,00 denarë me TVSH të përfshirë
5. Rikonstruimi i urës në f.Koroshisht-Zhepin – 581.202,00 denarë me TVSH të përfshirë
6. Ndërtim i mureve mbështetëse në sallën sportive f. Llabunishtë – 1.498.600,00 denarë me TVSH të përfshirë
7. Tamponim i rrugëve – 3.300.000,00 denarë me TVSH të përfshirë
– 1.200.000,00 denar me TVSH të përfshirë (për pjesën e dytë )
8. Blerjen e kamionit të përdorur për tërheqjen e automjeteve –merimangë – 2.164.599,00 denar me TVSH të përfshirë
9. Mirëmbajtje dimërore – 4.900.000,00 denar me TVSH të përfshirë
10. Ndërmarrje për shërbime urbanistike dhe arkitektonike – 350.000 denar me TVSH të përfshirë
11. Ndërmarrje për shërbime gjeodezike – 350.000 denar me TVSH të përfshirë
12. Mjetet ransporti – 7.000.000 denar me TVSH të përfshirë
13. Mobilje për zyrë – 220.000 denar me TVSH të përfshirë
14. Materijal harxhues – 1.500.000 denar me TVSH të përfshirë
15. Hardware & software – 2.000.000 denar me TVSH të përfshirë
16. Materijale të shtypura – 300.000 denar me TVSH të përfshirë
17. GJITHËSEJ – 56.367.259,63 denarë

* * *

Општина Струга доставува одговор за траспарентност до советникот Едмод Вејсели, еве каде се потрошени 916.540€ oд буџетот на Општина Струга

Транспарентноста и одговорноста се две основни принципи на доброто владеење. Транспарентноста подразбира простор и видливост на постапките, инвестициите и реализација на активностите. Одговорноста подразбира дека институциите дават извештај врз нивната работата и постигнувања пред граѓаните, и врз основа на овие извештаи , тие ќе имат можност да барат одговорност од институциите за начинот на владеењето. Подолу може да видите каде се каде се потрошени 916.540 € .

Предмет на набавка – Вредност

1. Изградба на улици во с.Лабуништа и с.Подгорци – 2.938.625,00 денари со вклучен ДДВ
2. Чистење на диви депонии за заштита на води, реки и езера – 2.000.000,00 денари со вклучен ДДВ
3. Крпење на ударни дупки – 7.000.000,00 денари со вклучен ДДВ
4. Реконструкција и адаптација на дел од улица Маршал Тито (Шеталиште пазар) – 21.999.920,00 денари со вклучен ДДВ
5. Реконструкција на мостот во с.Корошишта – Жепин – 581.202,00 денари со вклучен ДДВ
6. Изградба на потпорен ѕид кај спортска сала во с.Лабуништа – 1.498.600,00 денари со вклучен ДДВ
7. Тампонирање на улици – 3.300.000,00 денари со вклучен ДДB ( за првиот дел) и 1.200.000,00 денари со вклучен ДДВ . ( за вториот дел)
8. Набавка на половен камион за подигање на возила-пајак – 2.164.599,00 денари со вклучен ДДВ
9. Зимско одржување – 4.900.000,00 денари со вклучен ДДВ
10. Фирма за урбанистички и архитектонски услуги – 350.000 денари со вклучен ДДВ
11. Фирма геодетски услуги- 350.000 денари со вклучен ДДВ
12. Транспортни возила – 7.000.000 денари со вклучен ДДВ
13. Канцелариски мебел – 220.000 денари со вклучен ДДВ
14. Потрошен материјал – 1.500.000 денари со вклучен ДДВ
15. Hardware & software – 2.000.000 денари со вклучен ДДВ
16. Печатени материјали – 300.000 денари со вклучен ДДВ
17. ВКУПНО – 56.367.259,63 денари