Ambasada Amerikane në Shkup thellon bashkëpunimin me studentët dhe Universitetin Ndërkombëtar të Strugës

0

Ambasada Amerikane në Shkup thellon bashkëpunimin me studentët dhe Universitetin Ndërkombëtar të Strugës

Departamenti i Gjuhës Angleze pranë Universitetit Ndërkombëtar të Strugës në bashkëpunim me American Corner Strugë organizoi një sesion pune me temën “Trafikimi ndërkombëtar i kafshëve të egra”. Koordinatori i Rinisë dhe Edukimit, Shalom M. Konstantino nga Ambasada Amerikane në Shkup dhe përfaqësues të American Corner Strugë, sot vizituan studentët në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës për një punëtori simuluese të Negociatave Diplomatike, në temën e trafikimit të kafshëve të egra. Trafikimi i kafshëve të egra komprometon sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare, zhvillimin social dhe ekonomik, dhe shëndetin global. Studentët simuluan një skenar hipotetik, duke përfaqësuar vendet kontradiktore dhe organizatat ndërkombëtare, në përpjekjet për të ndaluar tregtinë e paligjshme të pangolinave, të cilat besohet të jenë gjitarët më të trafikuar në botë. . #wildlifetrafficking#WorldWildlifeDay #wildlifeawareness

Одделот за англиски јазик при Меѓународниот Универзитет во Струга, во соработка со
Американското катче Струга, организираше работилница на тема "Меѓународна
трговија со диви животни". Координаторот за младински односи и образование,
Шалом М. Константино од Амбасадата на САД во Скопје и претставници на
Американското катче Струга, денеска ги посетија студентите на Меѓународниот
универзитет во Струга за симулациска работилница за дипломатски преговори, на
тема трговија со диви животни. Трговијата со диви животни ги изложува на ризик
националната и меѓународната безбедност, социјалниот и економскиот развој и
глобалното здравје. Студентите симулираа хипотетичко сценарио, претставувајќи ги
конфликтните земји и меѓународните организации, во напорите за спречување на
нелегалната трговија со панголините, за кои се верува дека се најтргувани цицачи во
светот. #wildlifetrafficking #WorldWildlifeDay #wildlifeawareness

English Department of International University of Struga in cooperation with American Corner Struga organized a workshop on the topic “International Wildlife Trafficking”. Youth Outreach & Education Coordinator, Shalom M. Konstantino from the US Embassy in Skopje and representatives of American Corner Struga, today visited students at the International University Of Struga for Diplomatic Negotiations simulation workshop, on the topic wildlife trafficking. Wildlife trafficking compromises both national and international security, social and economic development, and global health. The students simulated a hypothetical scenario, representing conflicting countries and international organizations, in the efforts to stop illegal trade of pangolins, which are believed to be the world’s most trafficked mammals. #wildlifetrafficking #WorldWildlifeDay #wildlifeawareness