Takim mes përfaqësuesve nga Komuna e Strugës me konsorciumin të kompanive holandeze

0

Takim mes përfaqësuesve nga Komuna e Strugës me konsorciumin të kompanive holandeze

Komuna e Strugës sëbashku me Elektranën e Maqedonisë (ELEM) dhe konsorciumin të kompanive holandeze i shqyrton mundësitë për rehabilitimin dhe përmirësimin e digës së hyrjes dhe skadimin e lumit të Drinit të Zi. Aktualisht këto pajisje përdoren së bashku për menaxhimin e nivelit të ujit në Liqenin e Ohrit dhe i mundëson ELEM-të që të rregullojë rrjedhën e ujit në hidrocentralin e Globoçicës.

Për të siguruar pranimin e këtyre masave inovative në 30.01.2019 në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt konsultimi publik me palët të ndryshëme kryesore për ti njohur pikëpamjet dhe opsionet e ndryshme.

Në bashkëpunim të ngushtë me komunën e Strugës dhe ELEM-in, konsorciumi holandez rradhazi do të përdorë rezultatet e këtij konsultimi si pikënisje për zhvillimin e një kërkese drejtuar qeverisë holandeze për të financuar një studim fizibiliteti për të përpunuar më tej projektin.

Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë, përfaqësues të komunave të Strugës, Ohrit dhe Debarcës, Agjencia e Energjisë, ELEM, Menaxhimi i Ujërave të Republikës së Maqedonisë, Instituti Hidrobiologjik, Muzeu, OJQ-re lokale dhe institucionet.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës.

* * * * * *

Средба помеѓу претставици на општина Струга и онзорциум на холандски компании

Општина Струга заедно со Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) и со конзорциум на холандски компании ги истражува можностите за рехабилитација и надградба на влезната брана и истекот на рекатa Црн Дрим . Во моментов овие објекти се користат во тандем за управување со нивото на водата во Охридското езеро и им овозможуваат на ЕЛЕМ да го регулира протокот на вода на хидроцентрала во Глобочица..

За да се обезбеди прифаќање на овие иновативни мерки на 30.01.2019 во салата на Совет на Општина Струга, се одржа јавната консултација со различните клучни чинители за да се увидат различните ставови и опции.

Во тесна соработка со општина Струга и ЕЛЕМ, холандскиот конзорциум последователно ќе ги искористи резултатите од оваа консултација како појдовна точка за развој на барање до холандската влада за финансирање на физибилити студија за понатамошно елаборирање на проектот.

На настанот присуствуваа преставници на амбасадата на Кралството Холандија во Р.Македонија, претставици на општините Струга, Охрид и Дебарца, Агенцијата за енергетика, ЕЛЕМ, Водостопанство на РМ, хидробиолошкиот завод, музејот, локални НВО и институции.

Канцеларија за односи со јавноста.
Општина Струга