Më datë 15.01.2019 me fillim në ora 10:00 mbahet mbledhja e Këshillit të Komunës së Strugës, ja Rendi i Ditës…

0

Më datë 15.01.2019 me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 18 (tetëmbëdhjetë) e Këshillit me këtë Rend Dite:

– Procesverbal nga seanca e 17-të e Këshillit të komunës së Strugës
1. Propozim – Program për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave për vitin 2019,
2. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së Strugës për vitin 2019,
3. Propozim – Vendim për ndryshim të Vendimit për regjim të komunikacionit të qytetit të Strugës
4. Propozim – Vendim për miratimin e PDU në NJU-11 blloku 2, përfshirja 4 dhe 5 në pajtim me PGJU për qytetin e Strugës, komuna e Strugës, periudha planore 2018-2023
5. Propozim – Program për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme nga e kaluara jonë kulturore për vitin 2019.
6. Propozim – Program për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë
______________
Во 15/01/2019 со почеток на 10:00 часот во големата сала на Советот на општина Струга, ќе се одржува 18 (осумнаесеттата) седница со овој Дневен Pед:

-Записник од 17 -тата седница на Советот на општина Струга (недовршена)
1. Предлог -Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2019 година.
2. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2019 година.
3. Предлог- Одлука за измена на Одлуката за режимот за сообраќај на град Струга.
4. Предлог – Одлука за донесување ДУП во УЕ-11 блок 2, опфат 4 и 5 согласно ГУП за град Струга 2007,општина Струга, плански период 2018-2023,
5. Предлог – Програма за одбележување на значајни настани и личности од нашето културно минато за 2019 година.
6. Предлог – Програма за работа на ЈП „Водовод Дологожда„ – с.Дологожда.