Ja çështjet që do diskutohen në mbledhjen e fundvitit të Këshillit Komunal Strugë!

0

Më datë 27.12.2018 me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 17 (shtatëmbëdhjetë) e Këshillit me këtë Rend Dite:
– Procesverbal nga seanca e 15 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.(e papërfunduar)
– Procesverbal nga seanca e 16-të e Këshillit të komunës së Strugës
1. Propozim Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2019
2. Propozim Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019
3. Maksimumi i arkës të llogarisë së komunës për vitin 2019,
4. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për realizimin e kontrolleve sistematike dhe sanitare të shkollave fillore komunale.
5. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për furnizim të drunjve për ngrohje të Shkollave fillore komunale për sezonin ngrohës 2017 – 2018.
6. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit për furnizim të drunjve për ngrohje të Shkollave fillore komunale për sezonin ngrohës 2018– 2019.
7. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit në bazë të paqësimit gjyqësor – MP – 171/18.
8. Iniciativë e pranuar për përpunimin e DPLU – njësi të vogla tregtare – B1 parashtruar nga Arben Mahmudi për pjesë nga pk.nr. 991/5 dhe pk.nr.993/1 dhe pk.nr.991/1 KK Ladorisht.
9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Bashkim Kormakoski nga f. Llabunishtë – Strugë.
10. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Salija Sefidanoski nga f. Llabunishtë – Strugë
11. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Arun Merko nga Struga.
12. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Besir Sinanoski nga f. Llabunishtë – Strugë
13. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Sefade Qazimoska nga f. Llabunishtë – Strugë.
14. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Mersin Kishta nga f. Zagraçan – Strugë.
15. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Sevdi Osmani nga Novo Sella.
16. Propozim Program për aktivitetet e komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës për vitin 2019.
17. Propozim – Program për rregullimin e tokës së parregulluar ndërtimore për vitin 2019
18. Program për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2019,
19. Program për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2019.
20. Propozim – Program për punën e Njësisë për bashkësitë vendore për vitin 2019
21. Propozim – Program për aktivitetet e komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza për vitin 2019
22. Propozim – Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim i kushteve për qëndrim të turistëve për vitin 2019.
23. Diskutim sipas kërkesave të dorëzuara për marrjen e borxheve nga Shkollat fillore dhe të mesme komunale.
______________
Во 17/12/2018 со почеток на 10:00 часот во големата сала на Советот на општина Струга, ќе се одржува 17 (седумнаесетта) седница со овој Дневен Pед:
-Записник од 15 -тата седница на Советот на општина Струга (недовршена)
-Записник од 16-тата седница на Советот на општина Струга.
1. Предлог Буџет на општина Струга за 2019 година
2. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2019 година
3. Благајнички максимум на сметката на општината за 2019 година
4. Предлог – Одлука за превземање на долг за извршени санитарни и систематски преглед на Основни општи училишта.
5. Предлог – Одлука за превземање на долг за набавка на огревно дрво на Општински основни училишта за грејна сезона 2017 – 2018 година.
6. Предлог – Одлука за превземање на долг за набавка на огревно дрво на Општински основни училишта грејна сезона 2018 – 2019 година.
7. Предлог – Одлука за превземање на долг по основ на судско порамнување – РО – 171/18.
8. Прифатена Иницијатива за изработка на ЛУПД – мали трговски единици – Б1 поднесена од Арбен Махмуди за дел од кп.бр. 991/5 и кп.бр. 993/1 и кп.бр. 991/1 КО Радоришта.
9. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Башким Кормакоски од с. Лабуништа – Струга.
10. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Салија Сефиданоски одс. Лабуништа – Струга.
11. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Арун Мерко одСтруга
12. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Бесир Синаноски одс.Лабуништа – Струга
13. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Сефаде Ќазимоска одс.Лабуништа – Струга
14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мерсин Кишта одс.Заграчани – Струга.
15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Севди Османи од Ново Село.
16. Програма за активностите на општина Струга од областа на заштита на животната срединаи природата за 2019 година.
17. Предлог – Програма за уредување на градежно неуредено земјиште за 2019 година.
18. Програма за работа на ЈП „Октиси„ – с.Октиси за 2019 година,
19. Програма за работа на МЈП „Проаква„ – Струга зa 2019 година,
20. Предлог Програма за работа на Одделението за месните заедници за 2019 година
21. Предлог Програма за активностите на општина Струга од областа на заштита и спасувањето и справувањето со кризи за 2019 година,
22. Предлог – Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите за 2019 година.
23. Расправа по доставените барање за превземање на долг од Основни и Средни Општиски училишта.