Komua e Strugës: Njoftim i rëndësishëm për personat që kanë në procedurë legalizimi objektet!

0

Njoftim
Komuna e Strugës ju informon se afati për dorëzim të kërkesave për objekte të ndërtuara paleje të kompletuara me elaborat gjeodezik skadon më 31 dhjetor 2018.
Ju lutemi në afat sa më të shkurtër kohor të dorëzoni kërkesat bashk me elaboratet përkatëse për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje brenda këtyre ditëve, përndryshe në përputhje me Ligjin mbi objektet e ndërtuara pa leje, do të miratohet vendim për refuzimin e kërkesës.
Për informacione më të detajuara:
Erkanda Bauta – Njësia për çështje juridike (zyra nr. 30)

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

________________________________

Соопштение
Општина Струга ве известува дека крајниот рок за поднесување на барање за незаконски изградени објекти со геодетски елаборат истекува на 31 декември 2018 година.
Ве молиме во најкратен можен рок да гo доставите барањето заедно со содветниот геодетски елаборат, во спротивно во согласност со Законот за бесправно изградени објекти, ќе се донесе Решение за одбивање на барањето.
За подетални информации:
Ерканда Баута – Одделение за правни работи (Канцеларија бр. 30)

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга