Më datë 12.12.2018 me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 16 (gjashtëmbëdhjetë) e Këshillit me këtë Rend Dite:

0

Më datë 12.12.2018 me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 16 (gjashtëmbëdhjetë) e Këshillit me këtë Rend Dite:

1. Program për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2019,
2. Program për aktivitetet e komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes sociale për vitin 2019,
3. Program për aktivitetet e komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes nga sëmundjet ngjitëse për vitin 2019,
4. Program për pastërti publike të komunës së Strugës për vitin 2019,
5. Program për Teknologji informatike të komunës së Strugës për vitin 2019,
6. Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2019,
7. Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2019,
8. Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2019
9. Propozim – Program për punën në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunës së Strugës për vitin 2019,
10. Propozim – Program për përpunimin e planeve urbanistike të komunës së Strugës për vitin 2019,
11. Propozim – Program për rrugë lokale për vitin 2019,
12. Propozim – Iniciativë për përpunimin e DPLU për Pk. 1561/1 dhe 1516/2 KK Misleshovë me dedikim A1 ( shtëpi banimi ) Komuna e Strugës.
13. Propozim – Iniciativë për përpunimin e (ndryshimeve dhe plotësimeve) për PDU NJU – 2, pjesë nga BU 8, KK Strugë.
14. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Skender Mazari nga f. Dollogozhdë – Strugë.
15. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Sheqerije Hani nga f. Veleshtë – Strugë.
16. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Xhevair Arifi nga f. Teferiç – Strugë.
17. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Sevdi Osmani nga Novo Sella.
18. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Agni Gega nga Teferiq – Strugë.
19. Program për ZHEL të komunës së Strugës për vitin 2019,
20. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë për vitin 2019,
21. Propozim – Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale,
22. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga personi Alija Osmanoski nga f. Podgorcë – Strugë.
23. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga personi Asan Mehmedoski nga f. Llabunishtë – Strugë.
24. Raport kuartal për punën e NPN “Proakva” – Strugë, kuartali i III/2018,
25. Raport kuartal për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i III/2018.
26. Raport kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis, kuartali i III/2018,
27. Aktvendim për mospublikimin e dispozitës, miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës.
______________

Во 12/12/2018 со почеток на 10:00 часот во големата сала на Советот на општина Струга, ќе се одржува 16 (шестнаесетта) седница со овој Дневен Pед:

1. Програма за работа на Советот на општина Струга за 2019 година,
2. Програма за активностите на општина Струга од областа на социјалната заштита за 2019 година,
3. Програма за активностите на општина Струга во областа на заштитата од заразни болести за 2019 година,
4. Програма за јавна чистота на општина Струга за 2019 година,
5. Програма за Информатичка технологија на општина Струга за 2019 година,
6. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2019 година,
7. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2019 година,
8. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2019 година,
9. Предлог –Програма заработа на областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струга за 2019 година,
10. Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на општина Струга за 2019 година.
11. Предлог – Програма за локални патишта за 2019 година,
12. Прифатена Иницијатива за изработка на ЛУПД за Кп. 1516/1 и 1516/2 КО Мислешево со намена А1 ( домување во стамбени куќи) Општина Струга.
13. Прифатена Иницијатива за изработка ( измени и дополнување) за ДУП УЕ 2, дел од УБ 8, КО Струга.
14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Скендер Мазари од с. Делогожда – Струга.
15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Шеќерије Хани од с. Велешта – Струга.
16. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Џеваир Арифи од с. Теферич – Струга.
17. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Севди Османи од Ново Село.
18. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Агни Гега од Теферич – Струга.
19. Програма за ЛЕР на општина Струга за 2019 година,
20. Програма за работа на ЈКП „Хигиена„ – с.Лабуништа за 2019 година,
21. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,
22. Барање за финансиска помош поденесно од лицето Алија Османоски од с. Подгорци – Стурга.
23. Барање за финансиска помош поденесно од лицето Асан Мехмедоски од с. Лабуништа – Стурга.
24. Квартален извештај за работата на МЈП „Проаква„ – СтругаIII / квартал 2018,
25. Квартален извештај за работата на ЈП „Комунално„ – СтругаIII/квартал 2018.
26. Квартален извештај за работата на ЈП „Октиси„ – с.ОктисиIII/квартал 2018.
27. Решение за необјавување на пропис донесен од Советот на општина Струга.