Komuna e Strugës informon qytetarët

0

Komuna e Strugës informon qytetarët

Komuna e Strugës informon qytetarët e rrugës Boro Haxhiev në Strugë sipas situatës aktuale nga lëvizjet e mbrendshme sizmike të tokës në këtë zonë është paraqitur hapësirë nëntoksore e cila paraqet rrezik potencial për qytetarët e Komunës së Strugës.

Komuna e Strugës do ti merr masat për analizat e nevojshme gjeomekanike si dhe intervenimin adekuat. I lusim qytetarët që të tregojnë mirëkuptim dhe të jenë të kujdesshëm gjatë lëvizjes në rrugën në fjalë.

Zyra për narrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës.

—————

Општина Струга ги информира граѓаните

Општина Струга ги информира граѓаните на улицата Боро Хаџиев во Струга, дека според сегашната ситуација од внатрешните сеизмички движења на земјиштето во оваа област е формирано подземна дупка која што претставува потенцијален ризик за граѓаните на Општина Струга.

Општина Струга ќе преземе мерки за потребната геомеханичка анализа и соодветнаата интервенција. Бараме од граѓаните да покажат разбирање и да бидат внимателни кога се движат по овој пат.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга