NJËSIA TERRITORIALE E ZJARRFIKËSVE – NJTZ STRUGË Demant

0

NJËSIA TERRITORIALE E ZJARRFIKËSVE – NJTZ STRUGË

Demant

Në lidhje me lajmin e prezantuar në mediat elektronike, Njësia territoriale e zjarrfikësve në Strugë, DEMANTON se nuk ka intervenuar në shuarjen e zjarrit në fshatrat e rajonit të Drimkollit. Pretendimi se është shkaktuar zjarr në ato pyje dhe se nuk është ndërmarrë veprim për parandalim apo shuarje, nuk është i vërtetë, për faktin se NJTZ-ja e Strugës tre ditë me rradhë është e pranishme fizikisht në atë rajon dhe ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për ta parandaluar zjarrin që të përhapet nëpër fshatrat. NJTZ-ja ka kërkuar ndihmë nga NP Pyjet e Maqedonisë dhe aksionin e kanë ndihmuar dhe janë mobilizuar edhe qytetarët e atyre fshatrave, me qëllim parandalimin e dëmit ndaj natyrës, pronës dhe shëndetit të kafshëve dhe njeriut.
Në këto çaste, NJTZ-ja është në terren duke vepruar në vendngjarje sipas nevojës.

Njësia territoriale e zjarrfikësve
Strugë, 07.11.2018

_________________________________________________
ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА – ТППЕ СТРУГА

Демант

Во врска со веста прикажана во електронските медиуми, Територијалната противпожарна единица во Струга, ДЕМАНТИРА дека не интервенирала во гаснењето на пожарот во селата во регионот на Дримкол. Се претендира дека е појавен пожар во тие шуми и не е преземено активност за спречување или гаснење, не е вистина, поради фактот што ТППЕ во Струга три дена по ред физички е присутна во тој регион и ги презела сите мерки кои се потребни за спречување на пожарот кој може да се шири во селата, а поради природата на самиот пожар, голем по обем, додека ТППЕ побара и помош од ЈП Македонски шуми и самата акција е потпомогната и во таа насока се мобилизираа и граѓаните на овие села, со цел спречување на штетата над природата, имотот и здравјето на животните и луѓето.

Во овие мигови ТППЕ е на терен и дејствува на лице место според потреба.

Територијална противпожарна единица
Струга, 07.11.2018 год.