Strategjia arsimore e Maqedonisë 2018-2025, ja çfarë përfshinë

0

Qeveria e Maqedonisë mbrëmë miratoi Strategjinë gjithëpërfshirëse për arsim 2018-2025, si edhe Planin aksional, të përpiluara me mbështetje financiare dhe teknike të Bashkimit Evropian, përmes një procesi konsultimesh me ekspertë, arsimtarë, profesorë, përfaqësues të institucioneve publike, OJQ-të, etj.

Arsimi parashkollor

Në strategji thuhet se arsimi parashkollor nuk është i kënaqshëm dhe se sitemi ka mangësi për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të posaçme arsimore.

-Kushtet për mësim në shtëpitë parashkollore janë të pakënaqshme.
-Standardet e tanishme për arsim të hershëm dhe zhvillim të fëmijëve duhet të rishikohen.
-Sistemi vuan nga numri i vogël i kuadrove në shtëpitë parashkollore.
-Nuk ka efikasitet në udhëheqjen dhe menaxhimin e shtëpive parashkollore.

Arsimi fillor

Edhe arsimi fillor ka pika problematike, si mungesë standardhesh, plani arsimor dhe mbingarkesa, programi mësimor nuk është mjaftueshëm i rëndësishëm për mjedisin lokal.

-Në shkollat shumëgjuhëshe nxënësit janë të ndarë sipas gjuhës sipas së cilës ligjërohet.
-Masat për tejkalimin e ndasive në linja etnike nëpër shkolla janë të pamjaftueshme.
-Fëmijët me nevoja të posaçme nuk janë mjafteushëm të përfshirë në arsimin e rregullt.
-Mungojnë zgjidhjet sistemore të duhura për identifikimin dhe punën me talentët, mungon materiali didaktik dhe burimet didaktike.
-Të miturit që janë të strehuar në shtëpi përmirësuese janë të përjashtuar nga sistemi i arsimit fillor.

Arsimi i mesëm

-Planet mësimore në shkollat e mesme janë të mbingarkuara dhe ende ka plane të vjetërsuara.
-Një pjesë e librave janë të vjetër dhe përmbajnë stereotipe, paragjykime, stigmatizime, rpa mungojnë elementet e bashkëjetesës, respektit të dallimeve, integrimi, shumëkulturalizmi, etj.
-Ka bariera që pengojnë integrimin e nxënësve që mësojnë në gjuhë tjetër nga ajo amtare, nxënësit janë të ndarë me turne, ndërtesa, kate, e deri te administrata e ndarë.
-Ndarja e shkollave të mesme është e papërshtatshme.
-Qasja fizike dhe didaktike-metodologjike është e dobët në shumë shkolla të mesme.
-Mësimdhënësit nuk e sigurojnë përgatitjen e duhur praktike.

Arsimi profesional

Ky lloj arsimi nuk tërheq numër të mjaftueshëm nxënësish, përveç disa drejtimeve të caktuara, përcjell Telegrafi Maqedoni.

-Ka mospërputhje ndërmjet ofertës së kuadrove nga sistemi i arsimit profesional dhe trajnimi dhe kërkesës së tregut të punës.
-Ka mungesë të theksuar në njohuritë e arsimtarëve për teknologjitë bashkëkohore që lidhen me lëndët mësimore.

Arsimi i lartë

Cilësia e pamjaftueshme e arsimit të lartë ndiqet nga një sistem jofunksional i plotë për akreditim dhe vlerësim të universiteteve.

-Programet studimore dhe të lëndëve nuk përgjigjen me nevojat e tregut të punës.
-Ka plagjiaturë në veprat e shkruara të studentëve dhe profesorëve.
-Praktika studentore është e papërshtatshme.
-Nuk ka sistem për kontroll të rregullt cilësie, si edhe ka shumë rregullore që kanë të bëjnë me autonominë e universiteteve.
-Kriteret për regjistrim në universitete ende janë mjaft të ulëta.
-Zgjerohen programet studimore pa analizë të duhur.
-Ka mungesë kompetencash për kuadrin mësimor në universitete.
-Financimi i hulumtimeve mbetet në nivel të pakënaqshëm.

Strategjia përfshin edhe arsimin joformal për të rriturit.