Ja cfar do diskutohet ne mbledhjen e Keshillit Komunal te dates 25/01/2018

0

Mȅ datȅ 25/01/2018 me fillim nȅ ora 10:00, nȅ sallȅn e madhe tȅ Kȅshillit tȅ Komunȅs sȅ Strugȅs do tȅ mbahet seanca e pestë e Kȅshillit me kȅtȅ Rend Dite:
1. Propozim – Program për rregullimin e tokës së pandërtuar ndërtimore për vitin 2018,
2. Propozim – Program për rrugë lokale për vitin 2018,
3. Propozim – Program për plane urbanistike për vitin 2018,
4. Propozim – Program për mbrojtje të mjedisit jetësor për vitin 2018,
5. Propozim – Program për aktivitetet në sferën e mudësive të barabarta midis grave dhe burrave të komunës së Strugës për vitin 2018,
6. Propozim – Vendim për nisjen e procedurës për punimin e strategjisë për zhvillim për vitin 2018-2023 – Komuna e Strugës,
7. Programe zhvillimore për vitin 2018 të komunës së Strugës,
8. Propozim – Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2018,
9. Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesit në Këshillin drejtues në Qendrën për punë sociale NJR Strugë,
10. Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesve në Këshillin drejtues të Shtëpisë shëndetësore Strugë
11. Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesve në Këshillin drejtues të Shtëpisë shëndetësore Vevçan,
12. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të përfaqësuesit në Këshillin shkollor të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,
13. Propozim – Program për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2018,
14. Propozim – Program për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2018,
15. Propozim – Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë,
16. Propozim – Program për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f. Dollogozhdë,
17. Legalizime

Во 25/01/2018 со почеток на 10:00 часот во големата сала на Советот на општина Струга, ќе се одржува петтата седница со овој Дневен Pед:
1. Предлог – Програма за уредување на градежно неуредено земјиште за 2018 година,
2. Предлог – Програма за локални патишта за 2018 година,
3. Предлог – Програма за урбанистички планови за 2018 година,
4. Предлог – Програма за заштита на животната средина за 2018 година,
5. Предлог – Програма за активностите во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите на општина Струга за 2018 година,
6. Предлог – Одлука за започнување постапка за изработка на стратегија за развој за 2018 – 2023 – Општина Струга,
7. Развојни програми за 2018 година на општина Струга,
8. Предлог-Програма за поддршка на локалниот економски развој за 2018 година,
9. Предлог – Решение за именување преставник во Управен одбор во Центарот за социјални работи ПЕ Струга,
10. Предлог – Решение за именување преставници во Управен одбор на Здравствен дом Струга,

11. Предлог – Решение за именување преставници во Управен одбор на Здравствен дом Вевчани,

12. Предлог – Решение за разрешување и именување преставник во Училиштен одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
13. Предлог – Програма за работа на ЈП „Октиси“- с.Октиси за 2018 година,
14. Предлог – Програма за работа на МЈП „Проаква“ –Струга за 2018 година,
15. Предлог – Програма за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа.
16. Предлог – Програма за работа на ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда,
17. Легализаци