Niveli i ujit në lumenj nën mesataren, përveç të Vardadit dhe Drinit të Zi

0

 Përveç niveleve të Vardarit në Veles dhe të Drinit të Zi në Lozhan, niveli i ujërave te të gjithë lumenjtë tjerë në shtet është nën mesataren për dhjetorin.

Sipas matjeve të sotme të bëra nga DPHM, niveli i Cërna Rekës në Novaci dhe i Sateska në Botun është dyfish më i ulët nga mesatarja për dhjetorin.

Niveli i ujit në Liqenin e Dojranit, Ohrit dhe Prespës është në korniza të mesatares për dhjetorin.