Ja ku do të bazohet më së shumti buxheti i Maqedonise për 2018…

0

Buxheti shtetëror për vitin 2018 do të jetë 3.4 miliardë euro dhe janë paraparë mjete për investime kapitale, pagesë të pandërprerë të pagave, pensioneve, trasnfere dociale dhe përkrahje të kompanive venase. Nga Qeveria premtojnë menaxhim efikas dhe të kujdesshëm me zvogëlim të dukshëm të harxhimeve joproduktive. Ky, thonë edhe kryeministri Zaev dhe ministri i financave, Tevdovski është buxhet për stabilizim financiar, me të cilin është zvogëluar deficiti në 2.7 për qind, nga 2.9 për qind të projektuara në fillim. Financimi do të bëhet me huamarje të brendshme dhe të jashtme, ndërsa me qëllim të mbajtjes sa më të ulët të huamarjes, rritet akciza e naftës për tre denarë nga 1 janari i vitit 2018.

Të hyrat për vitin e ardhshëm janë për 4.7 për qind më të larta në krahasim me këtë vit. Nga tatimet planifikohet të mblidhen 114.979 milionë denarë, që është për 7.5 për qind më shumë nga ky vit. Nga kontributet priten 55.403 milionë denarë, gjegjësisht 5 për qind më shumë nga ky vit. Kjo rritje bazohet në lëvzjen e pritur ekonomike, rritjen e punësimeve dhe pagave të punonjësve.

Shteti më së shumti, gjegjësisht 32 për qind parasheh për mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve, 19 për qind për zhvillim ekonomik dhe çështje fianciare, 14 për qind për shëndetësi, 11 për qind për arsim, shkencë dhe sport, nga 5 për qind për ndërtimtari, transport, komunikime, ekologji dhe rend publik, tre për qind për mbrojtje, nga dy për qind për punë të jashtme dhe integrimet evropiane dhe kulturë dhe nga 1 për qind nga buxheti janë parparë për gjyqësinë dhe zhvillimin rajonal./Telegrafi/